Program Estima Architektura umożliwia gromadzenie, przeglądanie, wyszukiwanie i sporządzanie raportów dla decyzji wydawanych w wydziałach Architektury i Budownictwa. Korzystając z informacji zawartych w bazie można bardzo szybko odnaleźć wymagany dokument na podstawie różnych kryteriów: przez znak sprawy, wnioskodawcę, właściciela bądź stronę. Wyszukanie właściwej sprawy ułatwia również funkcja odnajdywania dokumentów (z wszystkich rejestrów) na podstawie numeru działki. 

Gromadzone informacje o budowlach pozwalają na automatyczne generowanie raportów sprawozdawczych.

Wydawanie i zarządzanie dokumentami m.in. w następujących rejestrach: warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę (wzór zgodny z nowym prawem budowlanym), na zmianę sposobu użytkowania i rozbiórkę, przeniesień decyzji, zgłoszeń robót budowlanych, dzienników robót budowlanych, technicznych warunków przyłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zaświadczeń o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego, postanowień do różnych decyzji, odwołań do różnych decyzji, samowoli budowlanych, przekwalifikowania gruntów rolnych na inne, uzgodnień włączenia działki do drogi gminnej, zaświadczeń o: samodzielności lokalu, dodatkach mieszkaniowych, VAT, wpisie do księgi wieczystej, procentowym udziale infrastruktury służącej budownictwu mieszkaniowemu, postanowień, odwołań, uzgodnień, i innych. 


Słowniki (bazy) wbudowane w program: planów zagospodarowania przestrzennego (zapis funkcji planów do wstawienia w treść decyzji), działek wraz z informacjami dodatkowymi (np. obręb, powierzchnia, funkcja w PZP, nr jednostki bilansowej, nr księgi wieczystej, dane adresowe), osób ( wnioskodawców, właścicieli, stron, będących podmiotem wydawanych decyzji), wykonawców (projektantów, geodetów oraz architektów budynków i budowli, dla których zostały wydane pozwolenia), ważnych adresów” – dane instytucji, urzędów (np. SANEPID, MPWiK, itp.), które są stronami postępowania, aktów prawnych, które najczęściej pojawiają się w treści dokumentów.

Kilkadziesiąt standardowych wzorów wydawanych dokumentów przez Wydział. Dodatkowo, w programie zawarto edytor wzorów dokumentów, aby użytkownicy mogli dostosowywać wydawane dokumenty do wymagań lokalnych, a także dodawać nowe, własne wzory dokumentów. 
Program generuje wszelkie dokumenty i zestawienia potrzebne w działalności Wydziału na podstawie zgromadzonych danych – wykazy wydanych decyzji, spis dokumentów wydanych dla wybranych działek i inne. Wybór dokumentów do raportu ułatwia specjalne narzędzie – Filtr, który pozwala na podanie różnorodnych kryteriów (daty, numery, rodzaje inwestycji, itp.). Sporządzane są między innymi raporty dla GUS: B-04, 05, 06, 07, raporty dla GUNB-1,-2,-3, ewidencja rozpoczętych i zakończonych budów, rejestry decyzji i wniosków o pozwolenie na budowę (zgodnie z nowym prawem 
budowlanym
). 


W programie zawarta jest również klasyfikacja PKOB. W oparciu o zgromadzone informacje, program wykonuje także adresowanie kopert i zwrotek dla zawiadomień i pism do stron.

Praca w programie polega na prowadzeniu spraw (odpowiedników segregatorów lub teczek), w których umieszczane są wszystkie informacje i dokumenty dotyczące przedmiotu sprawy - działki (lista stron, dane wnioskodawcy, właściciela, działki, wszelkie decyzje i postanowienia). Każdy dokument w sprawie zawiera bazę danych obejmującą numery, daty, działki, osoby i wiele innych informacji. Dzięki temu istnieje możliwość przeszukiwania dokumentów według dowolnego kryterium. Dokumenty powiązane są z działkami, co pozwala na odnalezienie wszystkich dokumentów wydanych do danej działki.